Ken Liu

Author details

Born:
Jan. 3, 1976

External links

Books by Ken Liu

Cixin Liu, Ken Liu, Hao Jingfang, Chen Qiufan, Xia Jia, Ma Boyong, Tang Fei, Cheng Jingbo: Invisible Planets (Hardcover, 2016, Tor Books) 3 stars

Invisible Planets

by , , , and 5 others